Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Advies steekproef webtoegankelijkheid

Advies steekproef webtoegankelijkheid

De Vlaamse overheid monitort de status van de toegankelijkheid van de Vlaamse websites en applicaties. NOOZO geeft op vraag van de minister van Gelijke Kansen advies over de samenstelling van de steekproef.

Verder lezen
Advies uitvoeringsbesluit  Gelijkekansendecreet

Advies uitvoeringsbesluit Gelijkekansendecreet

NOOZO geeft advies over het uitvoeringsbesluit van het Gelijkekansendecreet.

Verder lezen
Advies aanvraagformulier redelijke aanpassingen

Advies aanvraagformulier redelijke aanpassingen

Als persoon met een handicap heb je recht op redelijke aanpassingen. Als het proces om deze aan te vragen stroef loopt, kan je een formulier gebruiken. De minister van Gelijke Kansen vroeg NOOZO hierover om advies.

Verder lezen
Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

De Vlaamse regering wil een inclusieve werkgever zijn en haar personeelsleden met een handicap of chronische ziekte beter ondersteunen. Hiervoor krijgt het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en het Vlaams personeelsstatuut een update.

Verder lezen
Advies Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Advies Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

De Vlaamse regering richt een nieuw Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag op. NOOZO vraagt dat het meldpunt van personen met een handicap een topprioriteit maakt.

Verder lezen
Advies jeugd en gezin

Advies jeugd en gezin

NOOZO geeft advies over een nieuw decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid.

Verder lezen
Advies digitale inclusie

Advies digitale inclusie

NOOZO geeft advies op eigen initiatief over digitale inclusie.

Verder lezen
Advies Nederlands als tweede taal

Advies Nederlands als tweede taal

De Vlaamse regering wil het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet wijzigen. Eén wijziging richt zich op inburgeraars met een handicap: het vereiste taalniveau binnen de lessen Nederlands als tweede taal (NT2).

Verder lezen
Advies geschillenkamer VMRI

Advies geschillenkamer VMRI

De geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut oordeelt over discriminatiezaken. NOOZO gaf advies over de werking en procedure van de geschillenkamer.

Verder lezen
Advies uitvoeringsbesluit Jeugddecreet

Advies uitvoeringsbesluit Jeugddecreet

Het uitvoeringsbesluit van het Jeugddecreet bepaalt de procedures voor jeugdorganisaties op vlak van integriteitsbeleid, aanvraag van subsidies en evaluatie van de organisatie. De minister vroeg NOOZO hierover advies.

Verder lezen
Advies ontwerpdecreet taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

Advies ontwerpdecreet taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse regering ontwikkelt een nieuw inclusief onderwijsmodel voor dove en slechthorende leerlingen in het gewoon onderwijs.

Verder lezen
Advies over het Gelijkekansendecreet

Advies over het Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet (2008) krijgt een update.

Verder lezen