Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Advies ontwerpdecreet taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

Advies ontwerpdecreet taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse regering ontwikkelt een nieuw inclusief onderwijsmodel voor dove en slechthorende leerlingen in het gewoon onderwijs.

Verder lezen
Advies over het Gelijkekansendecreet

Advies over het Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet (2008) krijgt een update.

Verder lezen
Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

NOOZO en de Vlaamse Ouderenraad schrijven samen een briefdadvies.

Verder lezen
Briefadvies uitrol leersteundeceet

Briefadvies uitrol leersteundeceet

NOOZO vraagt de minister van Onderwijs om ouders nog voor de zomer te informeren over het nieuwe leersteunmodel.

Verder lezen
Advies Interministeriële Conferentie

Advies Interministeriële Conferentie

NOOZO werkte samen met andere adviesraden aan een advies over de Interministeriële Conferentie.

Verder lezen
Advies jeugddecreet

Advies jeugddecreet

NOOZO geeft advies over het jeugddecreet. Zo kan jeugdwerk meer inclusief worden en hebben kinderen en jongeren met een handicap keuzevrijheid in hun vrijetijd.

Verder lezen
Advies Besluit toegankelijkheid van omroepprogramma's

Advies Besluit toegankelijkheid van omroepprogramma's

De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle, werkte aan nieuwe regelgeving om de toegankelijkheid van programma’s op commerciële televisiezenders te verbeteren. Hij vroeg NOOZO hierover advies.

Verder lezen
Advies voorontwerp decreet leersteun

Advies voorontwerp decreet leersteun

Het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt ingeruild voor het nieuwe leersteundecreet. Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 zou het nieuwe leersteundecreet van kracht moeten gaan.

Verder lezen
Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Werk- en zorgtrajecten zetten in op een traject naar werk voor personen die om cognitieve, medische, psychische of sociale redenen (nog) niet aan de slag zijn. NOOZO geeft aanbevelingen om drempels weg te werken voor deelnemers.

Verder lezen
Besluit Individueel Maatwerk

Besluit Individueel Maatwerk

NOOZO adviseerde over het uitvoeringsbesluit individueel maatwerk. Zo kunnen meer personen met een arbeidshandicap aan de slag op de gewone arbeidsmarkt.

Verder lezen
Advies werk- en zorgtrajecten

Advies werk- en zorgtrajecten

NOOZO erkent het belang van een goed decreet voor werk- en zorgtrajecten.

Verder lezen
Advies over de conceptnota mobiliteit voor personen met een beperking

Advies over de conceptnota mobiliteit voor personen met een beperking

Het Vlaamse Parlement gaat aan de slag met ideeën om de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren. Wij reageren op de verschillende voorstellen en signaleren verdere knelpunten vanuit ervaringsdeskundigheid.

Verder lezen