Nieuws

Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

De Vlaamse regering spreekt de ambitie uit om een inclusieve werkgever zijn en haar personeelsleden met een handicap of chronische ziekte beter te ondersteunen. Hiervoor krijgt het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en het Vlaams personeelsstatuut een update. NOOZO en Handicap en Arbeid zien dat er nog verbeteringen nodig zijn. 

Wat verandert?

De Vlaamse regering wijzigt het besluit over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van het Vlaams overheidspersoneel. Een belangrijke wijziging is dat de definitie van personen met een handicap of chronische ziekte bijgewerkt wordt. De Vlaamse regering voorziet ook een rechtsbasis voor de verwerking van gevoelige gegevens en voor het integratieprotocol. Dit is een afsprakenkader over redelijke aanpassingen. Ook het Vlaams Personeelsstatuut wijzigt. Dit gaat over de definities, het woon-werkverkeer en een verlofstelsel om deeltijds te werken.  

Positieve punten

Wij zien stappen vooruit naar een inclusief personeelsbeleid, en de wil om personeelsleden met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen. Zo waarderen wij dat:

 • Bestaande personeelsleden met een handicap of chronische ziekte een erkenning van handicap krijgen. Hierdoor kunnen zij ondersteuning krijgen en langer aan het werk blijven.
 • Meer mensen een erkenning van handicap kunnen krijgen, bijvoorbeeld mensen die minstens 66% arbeidsongeschikt zijn en mensen met een attest van de federale overheid, een andere gewestelijke instellingen of gemeenschapsinstelling.
 • Het integratieprotocol een nieuwe naam krijgt: een inclusieprotocol. Er komt ook een jaarlijkse heroverweging.
 • Er extra maatregelen komen voor woon-werkverkeer.
 • De Vlaamse regering inzet op monitoring.

Tegenstrijdigheden met het VN-Verdrag Handicap

Hoewel de Vlaamse regering haar beleid meer wil laten aansluiten bij het VN-Verdrag Handicap, merken wij tegenstrijdigheden op. De vergoedingen voor woon-werkverkeer zijn bijvoorbeeld niet voor alle personeelsleden hetzelfde. De redelijke aanpassingen vertrekken ook vanuit het budget van de regering, terwijl de noden van de personeelsleden moeten centraal staan.

De Vlaamse regering: een voorbeeld

Wij verwachten dat de Vlaamse regering toont dat het kan, én hoe het moet. Dat start bij het behalen van het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte. Wij vragen dat de Vlaamse regering het streefcijfer van 3% behaalt tegen eind 2024. Met de uitbreiding van de omschrijving van handicap, vragen wij ook om het streefcijfer te verhogen.

De kijk op handicap 

De kijk op handicap blijft te medisch, en gericht op een erkenning. Wij benadrukken dat het ook belangrijk is te kijken naar de drempels die mensen ervaren om te werken, en hun nood aan ondersteuning. Wij pleiten voor een open kijk op handicap, en voor een opening voor mensen met een vermoeden van handicap, zoals mensen die nog in een proces van diagnose en erkenning zijn.

Meer inzetten op aanwerving

NOOZO en Handicap en Arbeid missen maatregelen om mensen met een handicap of chronische ziekte aan het werk te stellen. We geven twee voorbeelden van maatregelen:

 • Wervingsreserves van personen met een handicap of chronische ziekte.

 • Mentoringtrajecten of ondersteuningsprogramma’s voor sollicitanten met een handicap of chronische ziekte

Daarnaast moet deeltijds werken gestimuleerd worden en vragen wij aandacht voor de toegankelijkheid van de overheidsgebouwen. Ook hier verwachten wij dat de Vlaamse regering het voorbeeld geeft.

Gelijke kansen

We wijzen op het volgende aandachtspunt: garandeer altijd de gelijke kansen van personeelsleden. Dit is op dit moment niet het geval. Het verlof om deeltijds te werken, is er bijvoorbeeld alleen voor personeelsleden die vast benoemd zijn. We adviseren om het verlofstelsel voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte toegankelijk te maken voor alle personeelsleden, ook bij instroom. Zowel statutaire als contractuele personeelsleden hebben recht op deze redelijke aanpassing.

We bezorgden het advies aan:

 • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Administratie Gelijke Kansen
 • Dienst Diversiteitsbeleid

 

Ter info aan:

 • Vlaams Mensenrechteninstituut
 • UNIA