Nieuws

Advies Interministeriële Conferentie

De Interministeriële conferentie (IMC) is een overleg tussen de ministers van  verschillende beleidsniveaus. In 2022 ging de interministeriële conferentie handicap van start. De verschillende ministers uit de federale en regionale regeringen werken er samen. Vanuit Vlaanderen nemen bijvoorbeeld de minister van Welzijn en de minister van Gelijke Kansen deel. Op dit overleg wordt een strategie uitgetekend om de uitvoering van het VN-verdrag te realiseren. Maatregelen op verschillende beleidsniveaus moeten elkaar aanvullen en op elkaar voortbouwen.

De interministeriële conferentie heeft als doel

 • om de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus te verbeteren,
 • knelpunten in het regionale en federale beleid weg te werken,
 • en tot een meer samenhangend beleid te komen.

Op het programma van de interministeriële conferentie handicap staan 6 belangrijke thema’s: 

 • De vermindering van de armoede bij personen met een handicap en de strijd tegen non-take up van rechten.
 • Betere gegevensverzameling en statistieken over personen met een handicap
 • Een harmonisatie over de definitie van handicap
 • Het bevorderen van de toegang tot werk voor personen met een handicap
 • Verbetering van mobiliteit en toegankelijkheid van de samenleving
 • De sociale inclusie en sensibilisering rond de rechten van personen met een handicap

De verschillende adviesraden in België gaven een gezamenlijk advies over het werkprogramma van de interministeriële conferentie. NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap werkte hieraan mee. Dit gebeurde via het platform van adviesraden, waar de verschillende adviesraden uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel,… samenkom. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap coördineerde de publicatie van het advies.

In nauw overleg hebben we ontbrekende knelpunten opgesomd, een aantal prioriteiten benoemd en aandachtspunten naar voren geschoven die onvoldoende worden aangepakt in het programma.  

Het platform van adviesraden verheugt zich dat er op verschillende beleidsddomeinen en bevoegdheidsniveaus gewerkt wordt aan interfederale strategie om inclusie te realiseren. Maar de huidige werkpunten van het IMC-programma vormen ook een gemiste kans. De werkpunten in het programma van de IMC blijven te vaag en te algemeen: het mist concrete uitwerking en ontbreekt aan een interfederale langetermijnvisie over hoe de ‘samenleving eruit zou moeten zien tegen 2030’. Het blijft onduidelijk op welke manier interfederale knelpunten concreet en integraal zullen aangepakt en gecoördineerd worden.

Het platform adviesraden is bezorgd dat het middenveld geen gesprekspartner is bij vaste werkgroepen voor de uitwerking van de werkassen van het IMC-programma. Het platform wil onderlijnen dat de adviesraden ook moeten kunnen deelnemen aan de plenaire vergaderingen van de IMC en aan de voorbereidende intercomités.

In het gecoördineerd advies vragen we binnen het IMC-programma algemeen meer aandacht voor:

 • Meer beleidsambitie in strategische plannen en concrete actieplannen met meetbare doelstellingen om aanbevelingen van het VN-verdrag te realiseren;
 • Maatregelen op vlak van inclusie op alle levensdomeinen. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan urgentie, coherente visie op inclusie en de juiste inzet van middelen en competenties;
 • Een verhoogd aanbod van laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke dienstverlening in alle sectoren (vervoer, werk, zorg, …);
 • Multidisciplinaire benadering van handicap met aandacht voor handicapdiversiteit en de verschillende drempels die een persoon kan ondervinden;
 • Het volgen van een brede definitie handicap gebaseerd op een mensenrechtenmodel (bij uniformisering, standaardisering en statistiek);
 • Meer rekening houden met autonomie, het recht op keuzevrijheid en het verbeteren van levenskwaliteit;
 • Bewustmakingscampagnes en actieplannen om discriminatie en stigmatisering op verschillende domeinen te bestrijden;
 • Het oprichten van toegankelijke, laagdrempelige informatiepunten en neutrale (onafhankelijke) meldpunten op diverse beleidsdomeinen;
 • Voldoende budgetten en meer investeringen voor inclusieve maatregelen en projecten;
 • Deskundigheidsbevordering en opleiding van professionals rond toegankelijkheid en inclusie, universeel ontwerp, …
 • Nood aan meer positieve beeldvorming over mensen met een handicap;
 • Juiste en correcte cijfers over personen met een handicap en monitoring. We vragen bijvoorbeeld om het aantal werknemers met een arbeidshandicap in private en publieke tewerkstelling op een goede manier in kaart te brengen.

Lees het volledig advies:

Advies Interministeriële Conferentie (pdf)

 

We bezorgden dit advies aan:

Voor opvolging aan:

 • Mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
 • De heer Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Mevrouw Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit
 • Mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • De heer Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
  Inburgering en Gelijke Kansen
 • Mevrouw Christie Morreale, Viceminister-president van de
  Waalse Regering en Minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • De heer Frédéric Daerden, Viceminister-president van de Franse Gemeenschap en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen
 • De heer Antonios Antoniadis, Viceminister-president van de Duitstalige Gemeenschap en Minister van Volksgezondheid en
  Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
 • De heer Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en
  Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk belang
 • De heer Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en
  Participatieve democratie
 • Mevrouw Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen

Ter informatie aan:

 • Unia
 • het UNCRPD-coördinatiemechanisme
 • de federale ombudsman.