Nieuws

Advies Decreet werk- en zorgtrajecten

Op vraag van de minister van Werk formuleerde NOOZO een advies over het ontwerpdecreet over werk- en zorgtrajecten.  

NOOZO erkent het belang van een goed decreet voor werk- en zorgtrajecten. Het decreet voorziet in drie mogelijke oplossingen voor wie nog niet betaald kan werken omwille van een medische, verstandelijke, psychische of sociale beperking.

 • Een activeringstraject: stage en andere ondersteuning om tot voldoende arbeidsvaardigheden te komen.
 • Arbeidsmatige activiteiten: niet betaald werk dat inzet op andere voordelen van een job.
 • Doorverwijzing naar geïntegreerd breed onthaal om problemen op het terrein van welzijn op te lossen.

Er zitten een aantal sterke punten in het decreet:

 • Het decreet zet erop in om ook mensen te bereiken die een andere uitkering dan de RVA-uitkering ontvangen.
 • De werkvormen worden goed onderscheiden.
 • Er wordt ingezet op sterkere begeleidingsteams voor vijf jaar.
 • Er wordt aan de slag gegaan met een aantal conclusies uit voorafgaand onderzoek.

Aanbevelingen

Met dit advies doen we aanbevelingen die het decreet en de uitvoering ervan versterken:

 • Voorzie een betere inbedding in de doelstellingen van het VN-Verdrag handicap dat inzet op maximale kansen op de open arbeidsmarkt.
 • Bouw mechanismen in het decreet zodat er meer wordt ingezet op gewone bedrijven. De focus ligt nu nog te sterk op tewerkstelling in maatwerkbedrijven.
 • Het luik arbeidsmatige activiteiten en onthaaltrajecten is weinig uitgewerkt in het decreet. Voorzie in het decreet specifiekere doelstellingen en werkingsprincipes. Inzet op inclusie, groeikansen en doorstroom zijn hierin belangrijk.
 • Maak sterke en intensieve begeleiding mogelijk in alle trajecten.
 • Voorzie een afdoende onkostenvergoeding voor de deelnemers bij arbeidsmatige activiteiten en activeringstrajecten. Dit gaat zowel over mobiliteit, kinderopvang en extra kosten omwille van handicap.
 • Vergoed de deelnemers aan arbeidsmatige activiteiten of activeringstrajecten voor gepresteerde arbeid op een vergelijkbare manier als bij de individuele beroepsopleiding.
 • Maak rechtstreekse doorverwijzing mogelijk naar andere actoren dan enkel geïntegreerd breed onthaal in welzijn.
 • Zet in op de creatie van aangepast werk in inclusieve settings.
 • NOOZO doet een aantal voorstellen om dit decreet en het decreet individueel maatwerk beter op elkaar af te stemmen.

Lees deze en de andere aanbevelingen uitgebreider in het advies.

We bezorgden dit advies aan:

 • Mevr. Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
 • Dhr. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Dhr. Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering
 • Dhr. Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie in het Vlaamse parlement
 • De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in het Vlaamse parlement