Nieuws

Advies individueel maatwerk

Situering

De overheid wil meer personen met een handicap een job laten uitoefen op de gewone arbeidsmarkt. Daarom ontwierp de Vlaamse Regering een decreet voor individueel maatwerk. Het decreet voorziet verschillende premies:

 • Een loonpremie voor werkgevers en een ondersteuningspremie voor zelfstandigen. Deze premies zijn bedoeld om rendementsverlies omwille van de handicap te compenseren.
 • Een begeleidingspremie. Hiermee kan begeleiding voor werknemers voorzien worden, zoals de job aanleren of collega’s coachen.

De VDAB beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt. Deze subsidies krijgt men voor een maximale periode van 5 jaar. Ze verminderen na verloop van tijd. Indien nodig kan men de premie opnieuw aanvragen of een verhoging ervan bekomen.

Onze aanbevelingen

 • NOOZO is globaal positief over maatwerk. Het is een stimulans om de tewerkstellingskansen op de reguliere arbeidsmarkt te verbeteren, ook voor wie begeleiding nodig heeft.
 • NOOZO verwacht dat er voldoende middelen gaan naar uitvoering van het decreet en dat er ambitieuze doelstellingen rond de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap aan worden gekoppeld. NOOZO vraagt om de ambities voor tewerkstelling in het regulier circuit hoger te leggen dan voor collectief maatwerk.
 • De focus ligt binnen maatwerk teveel op de werkgever. De werknemer moet door individueel maatwerk ondersteuning op zijn maat kunnen uitwerken. Inspraak van de werknemer moet voorop staan.
 • Begeleiding wordt nu te beperkt ingevuld. Begeleiding kan ook assistentie inhouden. Allerlei vormen van ondersteuning moet vergoed kunnen worden. De premie moet als cashbudget ingezet kunnen worden. Er moet vrije keuze van ondersteuner zijn. Een ondersteuningsplan moet de ondersteuningsnood algemeen duidelijk maken, zonder meteen de link te leggen met de besteding van de middelen.
 • Maatwerk sluit nu bepaalde werknemers van het toepassingsgebied uit, zoals ambtenaren van de federale of Vlaamse overheid of werknemers op pensioenleeftijd. Dit is onterecht. De ondersteuningsnood van de werknemer moet het recht op werkondersteunende maatregelen bepalen. Daarom moeten zelfstandigen ook in aanmerking komen voor de begeleidingspremie.
 • Vlamingen die in Brussel werken en Vlaamse Brusselaars moeten in aanmerking komen voor de begeleidingspremie.

We bezorgden dit advies aan:

 • Mevrouw Hilde Crevits, minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
 • De heer Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering
 • De heer Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De heer Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • De commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie in het Vlaamse parlement
 • Ter info aan: de administratie Gelijke Kansen Vlaanderen, het departement Werk en Sociale Economie, de VDAB en de SERV.