Advies Individueel maatwerk (VGT)

Advies 

Het decreet maatwerk bij individuele inschakeling wil ervoor zorgen dat meer mensen met een handicap een job uitoefenen in de open economie. Dit gebeurt via:

  • Een loonpremie voor werkgevers (of een ondersteuningspremie voor zelfstandigen). Dit is bedoeld om rendementsverlies te compenseren.
  • Een Hiermee kan begeleiding voor werknemers voorzien worden, zoals de job aanleren of collega’s coachen.

De VDAB beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt. Deze subsidies krijg je voor een periode van 5 jaar. Ze verminderen na verloop van tijd. Indien nodig kan je de premie opnieuw aanvragen, of vragen dat er opnieuw een verhoging komt.

NOOZO evalueerde het ontwerp van decreet:

  • NOOZO is globaal positief over maatwerk. Het is een stimulans om tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen, ook voor wie begeleiding nodig heeft.
  • NOOZO hoopt dat er voldoende middelen gaan naar uitvoering van het decreet en er ambitieuze doelstellingen rond de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap aan worden gekoppeld.
  • De focus ligt teveel op de werkgever. Individueel maatwerk moet toelaten om ondersteuning op maat van de werknemer aan te bieden. Inspraak van de werknemer moet voorop staan.
  • Begeleiding wordt te beperkt ingevuld. Begeleiding kan ook assistentie inhouden. Allerlei vormen van ondersteuning moet vergoed kunnen worden. De premie moet als cashbudget ingezet kunnen worden en er moet vrije keuze van ondersteuner zijn. Een ondersteuningsplan moet de ondersteuningsnood algemeen duidelijk maken, zonder meteen de link te leggen met de besteding van de middelen.
  • Maatwerk sluit nu bepaalde werknemers uit, zoals ambtenaren van de federale of Vlaamse overheid of werknemers op pensioenleeftijd. Dit is onterecht. De ondersteuningsnood van de werknemer moet het recht op werkondersteunende maatregelen bepalen. Daarom moeten zelfstandigen ook in aanmerking komen voor de ondersteuningspremie.
  • Vlamingen die in Brussel werken en Vlaamse Brusselaars moeten in aanmerking komen voor de begeleidingspremie.