Nieuws

Advies stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid

Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht.

Inter, het extern verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, heeft een evaluatieonderzoek gehouden naar de toepassing en handhaving van de verordening. Resultaten ervan werden gepubliceerd in juni 2020.

NOOZO is verontrust over de resultaten van het onderzoek. De verordening wordt niet goed genoeg toegepast en gehandhaafd. Na uitvoering van de werken bleek geen enkel van de onderzochte publiek toegankelijke gebouwen integraal te voldoen aan de verordening. De verordening slaagt er niet in om de integrale toegankelijkheid van deze infrastructuur waar te maken.

NOOZO verwacht dat:

 • toegankelijkheid meer aandacht krijgt en dat er een actieplan toegankelijkheid komt.
 • er onderzoek komt naar de meest aangewezen manier om toegankelijkheid af te dwingen. Er is nood aan een juridisch instrumentarium naast en aanvullend op redelijke aanpassingen.
 • blijvende tekortkomingen rond toegankelijkheid effectief bijgestuurd en gesanctioneerd worden.
  nieuw publiek toegankelijke gebouwen niet in gebruik komen indien ze niet voldaan aan de toegankelijkheidsnormen. Dit vraagt een toegankelijkheidskeuring.
 • er onderzoek komt voor een (mogelijks) andere beoordeling van toegankelijkheid, door gecertificeerde deskundigen en eventueel buiten het kader van de ruimtelijke ordening om.
 • toegankelijkheidskeuringen uitmonden in beter cijfermateriaal om de evoluties in toegankelijkheid op te volgen.
 • in de toekomst ook niet planafleesbare elementen worden beoordeeld. Toegankelijkheid gaat breder dan wat een plan laat zien.
 • bijsturingen aan de stedenbouwkundige verordening uitmonden in beter toegankelijke personeelsruimten, medische voorzieningen, kleine horecazaken, studentenhuisvesting, woonzorgcentra, sanitair en erfgoed.
 • er normen komen over de toegankelijkheid van nieuw te bouwen private woongelegenheden.
 • er verder wordt ingezet op sensibilisering en opleiding van alle belanghebbenden. Kennis rond toegankelijkheid moet een formele beroepskwalificatie voor architecten en stedenbouwkundige ambtenaren worden.
 • de slagkracht en het mandaat van Inter verder verhoogd en verduidelijkt worden. Het agentschap heeft de belangrijke opdracht om steden en gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van toegankelijkheidsbeleid. Tezelfdertijd moet deskundigheid rond toegankelijkheid een bredere basis krijgen.

We bezorgden dit advies aan:

 • Mevr. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 • Dhr. Bart Somers, Vlaams minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Dhr. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering
 • De administratie Gelijke kansen Vlaanderen
 • De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement
 • De Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaamse Parlement
 • Inter, agentschap toegankelijkheid Vlaanderen
  de initiatiefnemers van de Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een integraal toegankelijk en universeel ontworpen Vlaanderen tegen 2050