Nieuws

Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Toegankelijkheid is een belangrijke hefboom voor inclusie. De toegankelijkheid gaat er op de diverse domeinen traag op vooruit.

Met dit advies over toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen, draagt NOOZO bij aan een snellere vooruitgang.

Onze aanbevelingen:

Het Toegankelijkheidsbeleid moet inzetten op een daadwerkelijk uitvoeren van de aangegane verbintenissen in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH). De aanbevelingen ter uitvoering van het verdrag geven reeds uitgebreid en gedetailleerd de richting aan.

Werk toegankelijkheid uit als een algemene verplichting in het decreet gelijke kansen. Het niet volgen van wettelijk verplichte normen moet worden gelijkgesteld met discriminatie.

Werk meer wettelijke normen uit. Een hele reeks toegankelijkheidstips en -aanbevelingen moeten opgewaardeerd worden naar wettelijk vastgelegde en verplichte normen.

Maak een beleidsdomein overschrijdend actieplan toegankelijkheid.

Het Vlaamse beleid moet coördineren, stimuleren en sturen. Het moet minder inzetten op zelf doen. Dit “doen” moet ze stimuleren, coördineren, uit besteden, sturen en de kwaliteit ervan bewaken.

NOOZO verwacht een grotere internationale oriëntatie. Bij de omzetting van Europese richtlijnen verwacht NOOZO dat men ambitieus en vanuit een beleidsdomein overschrijdende visie tewerk gaat. Vlaanderen neemt hierbij internationaal een voortrekkersrol op.

Voor heel het beleid is er nood aan een monitoringinstrument: zowel overkoepelend, als per beleidsdomein. Elk wetgevend kader heeft een instrument nodig dat het toepassen van deze wet opvolgt: controleren, remediëren en desnoods sanctioneren. Zet een proefproject handhaving op voor de stedenbouwkundige verordening.

Het toegankelijkheidsbeleid moet resultaat zijn van de samenwerking tussen 3 invalshoeken:

 • ervaringsdeskundigen
 • technisch experten,
 • strategische kennis.

Maak hiervoor een duidelijk beleid dat de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en experten ondersteunt.

Er is nood aan een plan dat toegankelijkheid stapsgewijs realiseert. In eerste instantie verwacht NOOZO dat nieuwe gebouwen, producten en diensten universeel design worden ontworpen. Dit geldt zowel voor de overheid als privé. Aanvullend lost de overheid ontoegankelijkheid van bestaande zaken stapsgewijs op. Ook voor de publiek toegankelijke private gebouwen komt er een plan van aanpak. De private sector wordt gestimuleerd en ondersteund om ontoegankelijkheid aan te pakken. Toegankelijkheid wordt opgenomen in subsidies en overheidsopdrachten.

Zorg ervoor dat toegankelijkheidsinformatie systematisch ter beschikking wordt gesteld via een vooropgesteld sjabloon. Zorg dat deze informatie via open data kan verspreid worden.

Zet ten aanzien van de private sector het lonende van toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen in de markt. Schakel de private sector in voor snellere vooruitgang van toegankelijkheid.

 

Dit advies werd bezorgd aan de coördinerende ministers:

 • Dhr. Bart Somers, Vlaams minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Dhr. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering

en ook aan:

 • alle ministers van de Vlaamse regering voor wat betreft hun bevoegdheid
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering
 • de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement
 • de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaamse Parlement
 • Inter, het agentschap toegankelijkheid Vlaanderen
  de initiatiefnemers van de Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een integraal toegankelijk en universeel ontworpen Vlaanderen tegen 2050