Nieuws

Advies Interministeriële Conferentie

De Interministeriële Conferentie is een overleg tussen de ministers van verschillende beleidsniveaus. Op dit overleg wordt een strategie uitgetekend om de uitvoering van het VN-verdrag te realiseren. Maatregelen op verschillende beleidsniveaus moeten elkaar aanvullen en op elkaar voortbouwen.

Op het programma van de interministeriële conferentie handicap staan 6 belangrijke thema’s: 

  • De vermindering van de armoede bij personen met een handicap en de strijd tegen non-take up van rechten.
  • Betere gegevensverzameling en statistieken over personen met een handicap
  • Een harmonisatie over de definitie van handicap
  • Het bevorderen van de toegang tot werk voor personen met een handicap
  • Verbetering van mobiliteit en toegankelijkheid van de samenleving
  • De sociale inclusie en sensibilisering rond de rechten van personen met een handicap

 

De verschillende adviesraden in België gaven een gezamenlijk advies over het werkprogramma van de interministeriële conferentie. NOOZO werkte hieraan mee.

Het platform van adviesraden verheugt zich dat er op verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus gewerkt wordt aan een interfederale strategie om inclusie te realiseren. Maar de huidige werkpunten van het IMC-programma vormen ook een gemiste kans. De werkpunten in het programma van de IMC blijven te vaag en te algemeen: het mist concrete uitwerking en ontbreekt aan een interfederale langetermijnvisie over hoe de ‘samenleving eruit zou moeten zien tegen 2030’. 

In het gecoördineerd advies vragen we binnen het IMC-programma bijvoorbeeld algemeen meer aandacht voor:

  • Meer beleidsambitie in strategische plannen en concrete actieplannen met meetbare doelstellingen om aanbevelingen van het VN-verdrag te realiseren;
  • Maatregelen op vlak van inclusie op alle levensdomeinen. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan urgentie, coherente visie op inclusie en de juiste inzet van middelen en competenties;
  • Een verhoogd aanbod van laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke dienstverlening in alle sectoren (vervoer, werk, zorg, …);
  • Multidisciplinaire benadering van handicap met aandacht voor handicapdiversiteit en de verschillende drempels die een persoon kan ondervinden.