Nieuws

Advies conceptnota leersteun

De conceptnota decreet leersteun schetst de grote lijnen van het decreet leersteun. Dit decreet zal het M-decreet vervangen. Deze voorstellen staan nog niet vast. De minister van Onderwijs vroeg NOOZO (en andere organisaties) om advies over zijn plannen. Daarna worden de ideeën uit de conceptnota uitgewerkt tot een ontwerpdecreet. 

Decreet leersteun

Het decreet leersteun moet bestaande knelpunten wegwerken voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit gebeurt via:

 • Bijsturingen in het gewoon onderwijs, zoals opleiding van leerkrachten en de kwaliteit van begeleiding controleren en verbeteren. 
 • Een nieuw model voor leersteun. 
 • Aanpassingen aan het buitengewoon onderwijs. 

Leersteuncentra

Het bestaande ondersteuningsmodel wordt vereenvoudigd. In de toekomst komt alle leersteun vanuit 1 spoor. Daarom worden 36 leersteuncentra opgericht. Zij zullen de ondersteuningsnetwerken vervangen. Elke school kiest een leersteuncentrum waarmee ze samenwerkt.

Het leersteuncentrum wordt het vaste aanspreekpunt voor school en ouders. Het centrum beschikt over handicapspecifieke expertise en levert de ondersteuning voor leerlingen.

Meer ambitie nodig voor inclusief onderwijs

De conceptnota schuift een aantal belangrijke hervormingen naar voor. Het is positief dat er wordt ingezet op een sterkere basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen. De pedagogische begeleidingsdienst en inspectie krijgen een belangrijke rol om de kwaliteit van deze zorg te garanderen. Er moet voldoende budget naar deze diensten gaan zodat zij op hun taak op een goede manier en vanuit een inclusieve visie kunnen opnemen. 

We missen ambitie om fundamentele stappen te zetten naar meer inclusie. De conceptnota zou een hefboom voor inclusie moeten zijn. Er spreekt uit de tekst te weinig enthousiasme om fundamentele stappen vooruit te zetten op dit vlak.

Aanbevelingen

 • Er is aandacht nodig voor toegankelijkheid en toegankelijke leervormen (universeel ontwerp van leren).
 • Leerlingen en ouders moeten gelijkwaardige partners zijn.
 • Om knelpunten weg te werken in het gewone onderwijs is het nodig dat: 
  • Professionalisering gebeurt vanuit een inclusieve visie, 
  • Pedagogische begeleidingsdiensten een proactieve rol opnemen
  • brugfiguren ondersteuning bieden aan ouders, leerlingen en schoolteams om samen een inclusief traject te realiseren. 
  • er betere bemiddelings- en beroepsprocedures komen. 
 • Leersteuncentra worden best uitgewerkt als zelfstandige en onafhankelijke organisaties.
 • Werk de ondersteuning op basis van een open einde financiering uit.
 • Ouders krijgen inspraak over de ondersteuning en met welke centra een samenwerkingsverband wordt aangegaan.
 • Verbeteringen aan het buitengewoon onderwijs kunnen terecht zijn, maar moeten deel uitmaken van een strategisch plan dat stapsgewijs naar een eengemaakt onderwijssysteem toewerkt.

We bezorgden dit advies aan: 

 • Ben Weyts, minister van Onderwijs en Vorming
 • Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Ter info aan: Vlaamse onderwijsraad