VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap

Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (° New York, 2006), ook kortweg VRPH genoemd, werd opgesteld door de Verenigde Naties en goedgekeurd door verschillende landen, waaronder België.

In dit verdrag ligt de klemtoon op gelijke rechten voor personen met een handicap. Dit betekent dat personen met een handicap ten volle kansen moeten krijgen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Beleidsinspraak is daar een onderdeel van.

Beleidsinspraak

Het recht om deel te nemen aan het uitwerken van beleid inzake handicapthema’s is een belangrijk punt in het VRPH. Er werd bijvoorbeeld vastgelegd dat personen met een handicap hun mening moeten kunnen geven over regels en wetten die hun leven beïnvloeden (artikel 4 §3). Zo staat er:

“Bij de ontwikkeling en implementatie van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de staten die partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.”