Nieuws

Sneladvies Covid-19 (VGT)

Personen met een handicap botsen op bijkomende moeilijkheden tijdens de coronacrisis. NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap heeft daarom een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse overheid. We formuleren deze aanbevelingen vanuit onze ervaringsdeskundigheid.

We waarderen de aanpak van de overheid en de inzet van vele diensten en mensen. Ook verenigingen van/voor personen met een handicap passen hun werking aan om hun leden te ondersteunen. Via deze kanalen verzamelden we ook signalen over de huidige toestand en obstakels voor personen met een handicap. De gevolgen van de maatregelen verhogen de kwetsbaarheid van sommige personen met een handicap.

Voornaamste aanbevelingen:

Zet meer middelen in voor personen die thuis wonen

De dienstverlening onder het VAPH komt door deze gezondheidscrisis onder druk te staan. In een woonvoorziening blijft de ondersteuning zo goed als mogelijk gegarandeerd. Er is minder ondersteuning voor mensen die thuis verblijven.

Wij pleiten ervoor dat er garanties komen over de middelen om thuis te wonen. Dit is vooral belangrijk voor bewoners van voorzieningen die nu voor een lange periode toch thuis verblijven. Zorg dat de middelen mee verschuiven.

Wij vragen dat begeleiders van gesloten dagcentra en multifunctionele centra (MFC) gezinnen aan huis kunnen begeleiden. Uiteraard gebeurt dit met de nodige bescherming en binnen een goed afsprakenkader.

Betere dienstverlening aan huis

Niet-dringende hulpverlening aan huis valt vaak weg. Sommige personen komen hierdoor in een kwetsbare situatie terecht. Wij pleiten voor een plan met een minimum dienstverlening voor de meest kwetsbare personen. Ook in de thuiszorg en voor PVB-assistenten zijn voldoende beschermingsmiddelen onmisbaar.

Ondersteun mantelzorg

De druk op mantelzorgers neemt toe door de geschrapte dienstverlening. Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over wat mag en niet mag tijdens deze periode van quarantaine. Daarom vragen we duidelijke communicatie over mantelzorg. Geef ook tips en materiaal ter bescherming. Zorg er via dienstverlening of opvang voor dat mantelzorgers een onderbreking kunnen inlassen.

Neem initiatieven om de eenzaamheid te doorbreken

Activiteiten, dienstverlening en bezoekjes vallen weg. Hierdoor neemt eenzaamheid toe bij personen met een handicap. Verenigingen van/voor personen met een handicap proberen dit op te vangen door telefonisch contact te organiseren. Wij pleiten voor een waardering van het sociaal-cultureel werk bij hun inspanningen om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast vragen wij een goede organisatie om contact op te nemen met kwetsbare personen met een klein sociaal netwerk of onvoldoende mantelzorg.

Testen

Testing is een hulpmiddel om de verspreiding van het virus in te dijken. Neem daarom dienstverleners in voorzieningen en thuissituaties op in de prioriteitengroepen voor testing.

Triage

De ziekenhuizen gebruiken een ethische richtlijn om te kiezen welke patiënten worden opgenomen in geval van overbezetting. Bij zo’n beslissing staat de kans van overleving voorop. Zorg ook in deze moeilijke omstandigheden voor non-discriminatie.

Toegankelijke communicatie

De communicatie van de overheid bereikt niet alle mensen. De info is niet altijd toegankelijk voor mensen die nood hebben aan eenvoudige taal of gesproken taal niet of moeilijk kunnen horen. Het is ook moeilijk voor personen die niet vlot zijn met sociale media of websites.

We vragen om blijvend in te zetten op communicatie via verschillende kanalen. Zorg daarbij dat er voldoende toegankelijkheidsvoorzieningen zijn. We denken aan toegankelijke websites, informatie in eenvoudige taal, VGT bij informatieve uitzendingen, VGT en teletolk bij telefonische infodiensten. Doof Vlaanderen heeft ondertussen al ernstig gelobbyd voor meer VGT bij de verspreiding van cruciale informatie.

Hou bij elke maatregel rekening met personen met een handicap

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) stelt in artikel 11 dat bij risicovolle situaties maatregelen moeten genomen worden om de bescherming en veiligheid van personen met een handicap te waarborgen. Wij vragen om bij de maatregelen aandacht te hebben voor het handicapspecifieke aspect en hierbij ook mensen met een handicap te consulteren.

Trek lessen uit de situatie voor de langere termijn

De huidige situatie leert ons dat aangepaste crisisplannen en organisatie van zorg nodig zullen zijn.

Wij vragen om bij de uitwerking van deze crisisplannen de ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap in rekening te brengen. Pas in dit beleid het VRPH toe en besteed meer aandacht aan zelfstandig wonende personen met een handicap.