Nieuws

Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid (VGT)

Een advies op eigen initiatief over het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid en universeel ontwerp over de beleidsdomeinen heen.

Toegankelijkheid is een belangrijke hefboom voor inclusie. We merken echter op dat de toegankelijkheid er op de diverse domeinen traag op vooruit gaat. Daarom stelde NOOZO zich de vraag ‘Hoe stappen vooruit zetten op vlak van toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen’? In dit advies geeft NOOZO dan ook aanbevelingen waarmee ze wil bijdragen aan een snellere vooruitgang.

Toegankelijkheid realiseren is een combinatie van “ontwerpen voor iedereen”, aanvullende toegankelijkheidsvoorzieningen en redelijke aanpassingen.

Onze aanbevelingen:

Het Toegankelijkheidsbeleid moet inzetten op een daadwerkelijk uitvoeren van de aangegane verbintenissen in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH). De aanbevelingen ter uitvoering van het verdrag geven reeds uitgebreid en gedetailleerd de richting aan.

Werk toegankelijkheid uit als een algemene verplichting in het Gelijke Kansendecreet. Het niet volgen van wettelijk verplichte normen moet worden gelijkgesteld met discriminatie.

Werk meer wettelijke normen uit. Een hele reeks toegankelijkheidstips en -aanbevelingen kunnen opgewaardeerd worden naar wettelijk vastgelegde en verplichte normen.

Maak een omvattend actieplan toegankelijkheid over alle sectoren en beleidsdomeinen heen.

Het Vlaamse beleid moet coördineren, stimuleren en sturen. Het moet minder inzetten op zelf doen. Dit “doen” moet ze stimuleren, coördineren, uitbesteden, sturen en de kwaliteit ervan bewaken.

Een internationale oriëntatie werkt versterkend. Bij de omzetting van Europese richtlijnen verwacht NOOZO dat men ambitieus en vanuit een beleidsdomein overschrijdende visie te werk gaat. Vlaanderen neemt hierbij internationaal een voortrekkersrol op.

Voor heel het beleid is er nood aan een monitoringinstrument: zowel overkoepelend, als per beleidsdomein. Elk wetgevend kader heeft een instrument nodig dat het toepassen van deze wet opvolgt: controleren, remediëren en desnoods sanctioneren. Zet een proefproject handhaving op voor de stedenbouwkundige verordening.

Het toegankelijkheidsbeleid moet resultaat zijn van de samenwerking tussen 3 invalshoeken, die van ervaringsdeskundigen, die van technisch experten en van strategische kennis. Zorg voor een duidelijk beleid dat de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en experten ondersteunt.

Maak een plan dat toegankelijkheid stapsgewijs realiseert. Zet ook in op andere dan plan afleesbare elementen voor mensen met een auditieve of visuele handicap of verstandelijke beperking. De overheid neemt het voortouw en lost ontoegankelijkheid van bestaande zaken stapsgewijs op. Ook voor de publiek toegankelijke private gebouwen komt er een plan van aanpak. De private sector wordt gestimuleerd en ondersteund om ontoegankelijkheid aan te pakken. Toegankelijkheid wordt opgenomen in subsidies en overheidsopdrachten. Nieuwe gebouwen, producten en diensten zijn universeel ontworpen. Dit geldt zowel voor de overheid als de private sector.

Zorg ervoor dat toegankelijkheidsinformatie systematisch ter beschikking wordt gesteld via een vooropgesteld sjabloon. Zorg dat deze informatie via open data kan verspreid worden.

Zet ten aanzien van de private sector het lonende van toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen in de markt. Schakel de private sector in voor snellere vooruitgang van toegankelijkheid.