Nieuws

Briefadvies uitrol leersteundecreet

Het nieuwe schooljaar nadert. Zo ook de invoering van het nieuwe leersteunmodel. Voor veel ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften betekent dit een nieuwe (door)start. Onze lidverenigingen signaleren dat ouders een stroeve overgang naar leersteun ervaren. NOOZO formuleert daarom een aantal aanbevelingen:
  • Communiceer eenduidig en transparant, zowel in gewoon als buitengewoon onderwijs.  
  • Verschaf ouders vóór de zomer toegankelijke en laagdrempelige informatie over hun leersteuntraject. 
  • Laat scholen en ondersteuningscentra prioriteit geven aan continuïteit in bestaande inclusietrajecten. 
  • Garandeer steeds een degelijke en warme overdracht bij overgangsmomenten, met garantie op continuïteit en ondersteuning. 
  • (H)erken de ervaringsdeskundigheid van ouders. Geef ouders een evenwaardige stem in de leerloopbaan van hun kinderen. 
  • Neem het kind- en ouderperspectief mee in de uitrol van beleid en bij oprichting van nieuwe organisaties. 
  • Breng de verdoken weigeringen en het aantal schorsingen in kaart.
  • Voorzie een verplicht en versterkend begeleidingstraject voor scholen die systematisch leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften weigeren.