Nieuws

Advies voorontwerp decreet leersteun

Het advies werd voorbereid door de werkgroep onderwijs van NOOZO. In deze werkgroep gaven organisaties zoals Doof Vlaanderen, VLOK-CI en GRIP vzw input.

Een nieuw leersteundecreet moet zorgen voor een hervorming van het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De minister van onderwijs vroeg hierover advies aan NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap. Verenigingen van personen met een handicap, zoals Doof Vlaanderen, VLOK-CI, Gezin en Handicap, GRIP en anderen werkten samen aan dit advies.

In het voorontwerp sleutelt men vooral aan de ondersteuning van leerlingen. Maar verder worden er te weinig stappen gezet om het onderwijs echt inclusief te maken. Daarom adviseert NOOZO:

 • Elke hervorming van het onderwijs zou deel moeten uitmaken van een plan op lange termijn richting één inclusief onderwijssysteem. 
 • Zorg voor een juiste communicatie over het leersteundecreet. In de pers werd niet correct gecommuniceerd over het inschrijvingsrecht van leerlingen. Dit moet rechtgezet worden.
 • Zorg voor dezelfde kansen en middelen in gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Maak werk van een beleid over de verschillende beleidsdomeinen heen. Vooral het persoonlijk assistentiebudget is voor veel leerlingen een belangrijke sleutel om inclusief onderwijs te kunnen volgen.

De ondersteuning voor leerlingen zal voortaan georganiseerd worden vanuit een leersteuncentrum. Er komen specifieke leersteuncentra voor leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis, een visuele beperking of een auditieve beperking.

Scholen kiezen zelf met welk leersteuncentrum ze samenwerken. NOOZO pleit ervoor om ouders en leerlingen meer mogelijkheden om de regie over het onderwijstraject in handen te nemen. Dit kan op volgende manieren: 

  • Er is nood aan bemiddeling en ondersteuning van ouders bij inclusietrajecten via het leersteuncentrum.
  • NOOZO adviseert om in het leersteundecreet expliciet op te nemen dat de vraag naar externe samenwerking met een ander leersteuncentrum een recht is van ouders.
  • Maak verplicht ruimte voor de vertegenwoordiging van ouders en ervaringsdeskundigen in leersteunraden.
  • Ondersteun ouders om volwaardig te kunnen participeren in leersteunraden. Zorg ervoor dat ouders een beslissende en gelijkwaardige stem hebben in de leersteunraad.
 • Streef naar volwaardige en actieve participatie van ouders én leerlingen en erken hun ervaringsdeskundigheid. Wij willen ook dat zij een stem krijgen in de commissie inclusief onderwijs, waar zal worden nagedacht over de toekomst van het inclusief onderwijs.
 • Het leersteuncentrum heeft de opdracht om een visie op leersteun uit te werken. NOOZO vraagt dat leersteuncentra ook een visie op inclusie uitwerken en hun beleid daarop af te stemmen. 
 • Geef leerondersteuners een mandaat dat hen in staat stelt om kwalitatieve ondersteuning aan te bieden op een inclusieve manier. Ze moeten een brede expertise hebben.
 • Het plan is om het CLB te laten optreden als bemiddelaar bij weigering van inschrijving. Ouders ervaren het CLB vaak als partijdig. Maak daarom werk van een centrale en neutrale organisatie als bemiddelaar in het leersteuntraject.