Nieuws

Advies taalafdeling VGT - Nederlands

De Vlaamse Regering ontwikkelt een nieuw inclusief onderwijsmodel voor dove en slechthorende leerlingen in het gewoon onderwijs. De oprichting van een taalafdeling voor Vlaamse Gebarentaal is een belangrijke stap om de Vlaamse gebarentaal en dovencultuur te bevorderen in het onderwijssysteem. Via een taalafdeling kunnen leerlingen les volgen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands.  

NOOZO is ervan overtuigd dat dit decreet een positieve impact kan hebben op de taalontwikkeling, het welzijn en de prestaties van dove en slechthorende leerlingen.  

NOOZO mist in het ontwerpdecreet inspanningen om de taalafdeling op een duurzame en inclusieve wijze te verankeren in het Vlaams onderwijssysteem. Daarom maken we volgende aanbevelingen:   
  • Zet scholen ertoe aan om een concrete visie te ontwikkelen op een inclusief onderwijsmodel bij de uitrol van taalafdelingen. 
  • Zet in op het duurzaam organiseren van taalafdelingen en leg concrete voorwaarden op aan scholen om taalafdelingen stop te kunnen zetten.  
  • Scholen dienen via het decreet aangemoedigd te worden om over meerdere leerjaren taalafdelingen op te starten. Dove en slechthorende leerlingen hebben met het huidig ontwerpdecreet nog onvoldoende zekerheid op het doorlopen van een volledige schoolloopbaan in de taalafdeling van eenzelfde school.  
  • Garandeer continuïteit in bestaande inclusietrajecten en het recht op leersteun binnen een taalafdeling. Bied ook ondersteuning vanuit het leersteunmodel voor leerlingen die kiezen om deeltijds les te volgen binnen zowel de taalafdeling van het gewoon onderwijs als binnen het buitengewoon onderwijs.  
  • Stel technologische hulpmiddelen en ondersteuning ter beschikking om ervoor te zorgen dat dove en slechthorende leerlingen dezelfde kansen hebben als hun horende leeftijdsgenoten.  
  • Faciliteer samenwerkingsverbanden tussen scholen met een taalafdeling en organisaties met expertise, ouders en de dovengemeenschap.   
  • Werk aan een referentiepunt om het niveau van Vlaamse Gebarentaal te testen.  
  • Voorzie ruimte en middelen voor bewustwordingscampagnes en sensibilisering van leerkrachten over het belang van doofvriendelijke ouderparticipatie, dialoog en samenwerking.