Nieuws

Advies Nederlands als tweede taal

De Vlaamse regering wil het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet wijzigen. Eén wijziging richt zich op inburgeraars met een handicap: het vereiste taalniveau binnen de lessen Nederlands als tweede taal (NT2). Om een inburgeringsattest te bekomen, moeten inburgeraars het taalniveau A2 behalen. Dat betekent dat je veelgebruikte zinnen kent en een alledaags gesprek voeren. Maar dat is niet voor iedereen met een handicap haalbaar. Voor dove en slechthorende (gebarentalige) inburgeraars zijn de mondelinge vaardigheden bijvoorbeeld moeilijk te behalen. 

De Vlaamse regering stelt voor om af te wijken van het taalniveau A2. Geen lager taalniveau, maar aangepaste doelstellingen. Inburgeraars met een handicap zullen kunnen rekenen op een aantal redelijke aanpassingen aan het inburgeringstraject. In het wijzigingsdecreet stelt de Vlaamse regering bijvoorbeeld voor om dove en slechthorende inburgeraars de Vlaamse gebarentaal aan te leren voor de mondelinge vaardigheden, of om een aangepaste test uit te werken.  

Het integratie- en inburgeringsbeleid moet de inclusie van inburgeraars met een handicap ondersteunen en aanmoedigen. NOOZO pleit voor maatregelen die inzetten op de volwaardige en zelfstandige participatie van alle inburgeraars met een handicap. 

We vragen om werk te maken van een inburgeringstraject op maat van inburgeraars met een handicap. Stem het inburgeringstraject hiervoor af op de individuele noden en mogelijkheden van alle inburgeraars met een handicap.  

Naasten van inburgeraars met een handicap moeten ook een ondersteunende rol kunnen opnemen, zonder negatieve gevolgen voor hun eigen inburgeringstraject. Sommige dove en slechthorende inburgeraars kennen bijvoorbeeld niet de gebarentaal van hun moederland, maar ontwikkelden zelf een gebarentaal met hun familie. Hun familie is hun link met de buitenwereld. 

Tot slot vragen wij om afstemming te zoeken met partnerorganisaties met handicapspecifieke expertise zoals VGTC en Doof Vlaanderen. Een goed inclusiebeleid voor inburgeraars met een handicap vraagt immers expertise inzake diversiteit én handicap.