Nieuws

Advies jeugd en gezin

Er komt een nieuw decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid. Het voorontwerp van decreet richt zich op aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context. Er zijn twee grote doelstellingen:  
 • Een positieve, rijke en inclusieve leefomgeving realiseren.  
 • Toegankelijke, inclusieve, continue, participatieve, effectieve en adequate zorg en ondersteuning realiseren.  
NOOZO staat positief tegenover het voorontwerp van decreet. Bij een goede uitvoering kan het een hefboom zijn voor meer inclusie van kinderen en jongeren met een handicap.  

We zien enkele positieve elementen:  

 • De hoge ambities voor toegankelijke zorg en ondersteuning.  
 • De doelgroep heeft inspraak in hun zorg en ondersteuning.  
 • Er is aandacht voor de informele context, ook voor steunfiguren waarbij het kind of de jongere terecht kan.  
 • Er is aandacht voor kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden, zoals een handicap.  
NOOZO ziet ook mogelijkheden tot verbetering. We vragen dat integrale toegankelijkheid en inclusie worden gerealiseerd. De participatie van personen met een handicap moet versterkt worden, net zoals de rol en verantwoordelijkheid van lokale besturen. We benadrukken ook het belang van persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren met een handicap.
We geven een aantal concrete aanbevelingen mee. Enkele hiervan zijn:  
 • Voorzie opleidingen over toegankelijkheid voor de actoren binnen het gezins- en jeugdhulpbeleid. Betrek hierbij personen met een handicap.  
 • Stel op lokaal en Vlaams niveau doelstellingen op voor toegankelijke zorg en ondersteuning. 
 • Onderzoek of ervaringsdeskundigen een rol kunnen opnemen in de zorg- en ondersteuningstrajecten. Rolmodellen zijn belangrijk voor kinderen en jongeren met een handicap. 
 • Neem culturele gemeenschappen op in de definitie van de informele omgeving van de doelgroep.  
 • Zorg voor een vlotte toegang tot persoonsvolgende financiering voor jongeren en kinderen met een handicap.  
 • Coördineer het zorg- en ondersteuningstraject en het onderwijstraject. Doe dit samen met het beleidsdomein Onderwijs.