Nieuws

Advies besluit individueel maatwerk

De overheid wil meer personen met een handicap een job laten uitoefenen op de gewone arbeidsmarkt. Daarom ontwierp de Vlaamse Regering een decreet voor individueel maatwerk. Hoe ze dit gaan uitvoeren staat in het uitvoeringsbesluit individueel maatwerk.

De overheid wil een financiële stimulans bieden om personen met een arbeidshandicap tewerk te stellen of aan de slag te gaan/blijven. Dit gebeurt via:

  • Een loonpremie voor werkgevers. Deze premie krijg je voor een periode van maximaal vijf jaar en daalt met het verstrijken van de tijd. De werkgever kan de premie laten verlengen of een aanpassing van het budget vragen.
  • Je kan een begeleidingspremie gebruiken om begeleiding te voorzien op de werkvloer. Deze ondersteuning is tijdelijk, maar verlengbaar. In een ondersteuningsplan wordt vastgelegd hoe deze premie wordt ingezet en welke begeleiding de werknemer ontvangt. Een gekwalificeerd begeleider en collega-coach voorzien begeleiding.
  • Een ondersteuningspremie voor zelfstandigen, net als de loonpremie toegekend voor een periode van 5 jaar. Dit kan erna verlengd worden.

NOOZO formuleert enkele adviezen.

  • Geef personen met een hoge ondersteuningsnood de mogelijkheid om van bij de start van hun activiteiten de volledige loonpremie te ontvangen. Nu ontvang je maximum 55% tijdens de eerste 5 kwartalen. In het huidige systeem dreigen werknemers met een hoge ondersteuningsnood dus uit de boot te vallen.
  • Leg in het ondersteuningsplan ook vast hoe de werkgever de loonpremie inzet om een job op maat te creëren.
  • Begeleiders van werknemers moeten voldoende aandacht hebben voor inclusie en ‘eigen regie’. Betrek deze zaken in het competentieprofiel voor begeleiders.
  • Personen met een arbeidshandicap die als zelfstandige aan de slag willen en hierbij begeleiding nodig hebben, vallen uit de boot in dit systeem. In praktijk is het budget te laag. Voorzie mogelijkheden voor hen.
  • Zorg  dat de regering elk jaar de enveloppe van de begeleidingspremie evalueert.