Nieuws

Werkprogramma 2024

In 2024 plaatsen we verschillende thema's op ons programma. We zullen opnieuw adviezen schrijven en aan vertegenwoordigend werk doen.

Adviezen op eigen initiatief 

Ervaringsdeskundigheid

Hoe kunnen we ervaringsdeskundigen op een goede manier laten deelnemen aan beleidswerk? Het advies ervaringsdeskundigheid tekent uit welk beleid er nodig is om ervaringsdeskundigheid op een goede manier in te zetten. Het thema ervaringsdeskundigheid werd al voorbereid in 2022 en 2023.

BelRai

BELRAI is een actueel thema en belangrijk voor personen met een handicap. We organiseren een verkenning over het inschalingsinstrument BELRAI. We kozen voor dit thema omwille van de verschillende signalen uit het middenveld die ervaren dat het instrument te weinig op maat is van personen met een handicap. We willen erover waken dat deze instrumenten voldoende rekening houden met de participatie van personen met een handicap. We gaan in gesprek met organisaties, experten en andere actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit instrument. Met deze informatie gaan we aan de slag binnen een werkgroep om tot aanbevelingen te komen.

Transitie tussen school en werk

Zowel onderwijs als werk zijn twee belangrijke hefbomen op vlak van inclusie. Voor veel jongeren met een handicap loopt de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer niet vlot. Het thema ‘transitie schoolbank – arbeidsmarkt’ is een laagdrempelig thema waarbij we een brede groep van personen met een handicap en ervaringsdeskundigen willen betrekken. Dit willen we doen door een breed participatietraject op te zetten.

Adviesvragen die we verwachten

Steekproef webtoegankelijkheid overheidswebsites

Er gelden Europese richtlijnen om de toegankelijkheid van websites te verbeteren. Deze zijn nodig om personen met een handicap gelijke toegang te geven tot informatie. Alle websites en applicaties van de overheid moeten voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. In 2024 controleert de Vlaamse overheid een aantal websites en zullen ze NOOZO hierbij om advies vragen.

Stedenbouwkundige verordening

Toegankelijkheid is een belangrijk thema voor NOOZO. Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht. Hierin legt de Vlaamse overheid minimale toegankelijkheidseisen voor publieke gebouwen vast.  De verordening krijgt nu een update. Alles moet eenvoudiger en meer pragmatisch worden. We verwachten hierover een adviesvraag.

Beleidsnota's

In beleidsnota’s geeft een minister de grote strategische keuzes van hun beleid weer voor de duur van de regeerperiode. De nota’s vormen later de basis voor een debat in het Vlaams Parlement.

Vertegenwoordigingsopdrachten

Commissie inclusief onderwijs

De minister van Onderwijs gaf de opdracht voor de commissie inclusief onderwijs. Deze groep denkt na over een evolutie naar inclusief onderwijs en de rol van gewoon en buitengewoon onderwijs. Samen zullen ze tegen 30 juni 2024 een advies verlenen aan de minister. Twee vertegenwoordigers van NOOZO nemen deel aan de commissie. Zij kunnen rekenen op het panel onderwijs om hun deelname voor te bereiden. 

Toegankelijkheid van media

In 2024 neemt NOOZO deel aan een overleggroep over de toegankelijkheid van media. 

Opvolginging van tendensen in beleid: doelregelgeving

De Vlaamse overheid ontwikkelt soms doelregelgeving. Dit is regelgeving waarbij een doel of uitkomst voor ogen wordt gehouden zonder dat het middel of de wijze waarop het doel moet bereikt worden, wordt vastgelegd.

We willen het thema verkennen en de voor- en nadelen van doelregelgeving bekijken. 

Deelnemen 

Wil je een bijdrage doen aan één van deze thema's? Mail ina@noozo.be of bel haar via 02 274 00 32.