Nieuws

NOOZO voor één jaar verlengd

NOOZO startte in oktober 2018 als tijdelijk project. Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers kiest ervoor om het project met één jaar te verlengen en gaat het engagement aan om een structurele verankering vanaf 2022 verder voor te bereiden.

Meer dan 30 verenigingen kunnen hierdoor verder samenwerken binnen de Vlaamse adviesraad handicap. Zij zorgen voor adviezen aan de Vlaamse Regering vanuit het handicapmiddenveld. GRIP vzw voorziet een organisatorische ondersteuning, maar de adviesverlening is volledig onafhankelijk. De verlenging geldt voor 1 jaar. Dit heeft als doel om de werking van de voorbije 2 jaar verder te zetten én de basis te leggen voor structurele erkenning van de Vlaamse adviesraad handicap.

Beleidsparticipatie als engagement in het VN-verdrag handicap

Een vaste beleidsparticipatie vanuit personen met een handicap maakt deel uit van de engagementen die aangegaan zijn bij de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit werd vastgelegd in het art. 4.3.: “Bij de ontwikkeling en implementatie van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.”

NOOZO kijkt uit naar verankering

Eric Van Damme, voorzitter van NOOZO, reageert tevreden: “We hebben er even met spanning op gewacht, maar op 18 december heeft de Vlaamse Regering beslist om het project NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap met een jaar te verlengen. We zijn daar erg blij mee, want er is nog werk aan de winkel. 2021 wordt dan ook een jaar waarin we opnieuw onderbouwde en beleidsrelevante adviezen zullen uitbrengen, maar zeker ook verder overleg aanhouden over de uiteindelijke verankering van NOOZO als volwaardige en erkende partner van het Vlaamse beleid.”