Nieuws

Nieuwe werkgroepen in 2021

We kozen 5 thema’s waarmee we in 2021 aan de slag gaan via een werkgroep. Op het programma staan adviezen rond:

Wonen

De toegankelijkheid van de woningmarkt is een breed thema dat verschillende aspecten bevat, zoals:

 • de toegankelijkheid van de sociale en private huurmarkt
 • de betaalbaarheid van woningaanpassingen
 • discriminatie op de woningmarkt
 • afstemming tussen wonen en zorg

Met de leden van de adviesgroep selecteren we een deelthema dat we verder zullen uitwerken tot advies. Een werkgroep werkt het advies verder uit.

Werk

Met de invoering van persoonsvolgende financiering (PVF) werd op het domein van welzijn een stap gezet richting meer eigen regie in de organisatie van je leven. We onderzoeken hoe we voor het domein werk ondersteuning zien in relatie tot eigen regie.

Met een werkgroep denken we na over:

 • Willen we meer eigen regie op het domein van arbeidsondersteuning?
 • Hoe kan dit?
 • Op de beleidsagenda staat de invoering van het decreet individueel maatwerk. Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij de uitwerking hiervan?

Hulpmiddelen voor personen 65+

Het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet een tussenkomst voor de aankoop en het onderhoud van hulpmiddelen (bijvoorbeeld: een toiletstoel, autoaanpassingen, keukenaanpassingen of een brailleleesregel).

Wanneer je een handicap verwerft na de leeftijd van 65, dan kan je geen tussenkomst van het VAPH verkrijgen. Sinds kort worden er kleine stappen gezet om de leeftijdsgrens van 65 te doorbreken. Sommige mobiliteitshulpmiddelen kan je laten terugbetalen via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Dit wordt gebruikt als test vooraleer verdere hervormingen gebeuren.

Met een werkgroep verkennen we:

 • hoe we tot een hulpmiddelenbeleid komen voor iedere persoon (ongeacht leeftijd) 
 • leerpunten over de nieuwe werkwijze rond mobiliteitshulpmiddelen (binnen de Vlaamse Sociale Bescherming)

Armoede

De bestrijding van armoede heeft een aanpak nodig op meerdere domeinen. Beleidsmaatregelen rond armoede die ook rekening houden met handicap zullen meer effect hebben. Knelpunten zijn er zowel op vlak van inkomen als op vlak van uitgaven (vb. dure hulpmiddelen, ontoegankelijke sociale huisvesting, …) We vragen daarom aandacht voor het aspect handicap in de aanpak van armoede.

Ervaringsdesdeskundigheid

Het advies ervaringsdeskundigheid tekent uit welk beleid er nodig is om ervaringsdeskundigheid op een goede manier in te zetten. In een advies gaan we in op:

 • Welke noden hebben personen met een handicap en hun organisaties om op een goede manier ervaringsdeskundigheid in te brengen bij beleidsvormingsprocessen?
 • Hoe ervaringsdeskundigheid inzetten op verschillende (beleids)niveaus?
 • Hoe bereiken we alle doelgroepen en kunnen we inclusiegericht werken?

Deelnemen aan een werkgroep

Verschillende werkgroepen denken na over deze onderwerpen. Daarna formuleren ze een voorstel tot advies. Wil je hieraan meewerken? Stuur dan een e-mail naar veronique@noozo.be of bel naar 02/274 00 35